به ادامه مطلب مراجعه کنید

ده جمله به یادماندنی از جیم ران اسطوره رشد شخصی:
1. “Don’t wish it was easier, wish you were better. Don’t wish for less problems, wish for more skills. Don’t wish for less challenge, wish for more wisdom.”

آرزو نکن شرایط ساده تر بود، آرزو کن تو قوی تر بودی.آرزوی مشکلات کمتر نکن، آرزو کن مهارت های بیشتری داشتی. آرزوی چالش های کمتر نکن، آرزو کن دانایی بیشتر را

2. “The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not a bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly.”

چالش رهبری در این است که قوی باشی، اما نه گستاخ، مهربان باشی، اما نه ضعیف، جسور باشی، اما نه موجب آزار دیگران، متفکر باشی، اما نه تنبل، افتاده باشی، اما نه کمرو ،سربلند باشی، اما نه مغرور، شوخ طبع باشی اما نه بدون ملاحظه

3. “We must all suffer one of two things: the pain of discipline or the pain of regret.”
بر هر حال باید رنج یکی از این دو را تحمل کنیم:درد منظم بودن یا درد تاسف

4. “Days are expensive. When you spend a day you have one less day to spend. So make sure you spend each one wisely.”
روزاها گران قیمت هستند. زمانیکه یک روز را خرج میکنید، یک روز کمتر برای خرج کردن دارید. پس مطمئن شوید که روزهایتان رابه درستی خرج میکنید

5. “Discipline is the bridge between goals and accomplishment.”
انضباط پل بین اهداف و دستاوردها هستند

6. “If you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary.”
اگر تمایل به ریسک های غیر متعارف ندارید، مجبور خواهید بود با متعارفها کنار بیایید

7. “Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.”
انگیزه چیزی است که به شما قدرت شروع را می دهد، عادت چیزی است که شما را در راه نگه می دارد

8. “Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day.”
موفقیت چیزی جز تمرین روزمره چند نظم ساده نیست

9. “Don’t join an easy crowd; you won’t grow. Go where the expectations and the demands to perform are high.”
به جمع های ساده نپیوندید، رشد نخواهید کرد، جایی بروید که انتظارات و خواست های عملکردی بالا است

10. “Learn how to be happy with what you have while you pursue all that you want.”
یاد بگیرید با چیزی که دارید خوشحال باشید و همزمان به دنبال تمام چیزهایی که میخواهید بروید