کمی آهسته تر به کجا می روی(2)


بدون زینبت تو چرا می روی(2)


مهلا مهلا (حسین) یابن زهرا (حسین)(2)


دل من اسیر دام گیسوی تو(2)


تپش های دلم نام نیکوی تو(2)


به زخم دل من یا اخا مرحمی (2)


پس از تو برایم بوده گر محرمی
مهلا مهلا (حسین) یابن زهرا(حسین)(2)


به جای مادرم آمدم به سویت (2)


تا زنم یا اخا بوسه برگلویت
خدا همراه تو تو روی کربلا (2)


وعده ی ملاقات از سر نیزه ها (2)


مهلا مهلا (حسین) یابن زهرا(حسین)(2)