آدرس:ایران .استان فارس. داراب.لایزنگان
از زیبا ترین روستاهای جنوب کشور است .لایزنگان به ماسوله جنوب مشهور است به زودی تصاویر جالب گذاشته خواهد شد