بچه همسایه انگشت کرده تو دماغش بهش نگاه کردم گفتم:
تو مهدکودک چی بت یاد دادن؟؟
برگشته میگه: به تو چه؟! تو دانشگاه بت یاد ندادن تو کار دیگران دخالت نکنی؟؟
یا روح القدووس:) اینا دیگه کین؟؟؟؟؟؟؟؟ من سن اینا بودم به سماور میکفتم آدم آهنی شاشو.😄😄