آرش نیستَم
که کَمان بدست گیرَم.
اما...
لحظه های با تو بودن را ،
خوب شکار میکنَم از بین خاطراتَم...
همیشه به یادتم ... 💑