ما امدیم تا از فلسطینی های عزیز حمایت کنیم ما امدییم