لایزنگان در تابستان جاذبه های گردشگری فراوانی دارد 

ازشما دعوت می شود به روستای لایزنگان سر بزنید 

تماس با از طریق ارسال نظر 

شما می توانید برای اشنایی با لایزنگان مطالب زیادی را در این سایت پیدا کنید