●● هے غـَریبــﮧ

●● شـَب ِ عـَروسے کفش سفیدش رآ بـﮧ او بپـُوشــآטּ

●● رنـگ ِ سفید بـﮧ خانوم ِ مـَـטּ خـیلے مے آیـَد

●● لباسش را از پشت خـُـودت سـِفت کـُـטּ

●● ایــטּ کــآر رآ دوسـت دآرد

●● وقـتے دستــآنت رآ مے گیــرد

●● خـُـودت رآ در آغـُـوش ِ او بے انـدآز

●● بــآ ایــטּ کــآر احســآس ِ آرآمـِش مے کــُند

●● زَحمـَت ِ کراوات رآ نــَکش

●● سـَلیقـﮧ اش رآ خـُـوب مے دآنـَم ، بـَرآیت گـِرفتـﮧ اسـت

●● خـُلآصـﮧ کـُنم غـَریبـﮧ

●● جـآטּ ِ تـُـو و جـآטּ ِ خانوم ِ مـَـטּ ...