بسم الله الرحمن الرحیم
ورود رییس جمهور محبوب دکتر روحانی را به استان فارس استان فرهنگی کشور خوش امد میگوییم.