فردا با هم می آییم و بر ضد آل سعود شعار خواهیم داد و خواستار توقف آدم کشی انسان های بی گناه خواهیم شد
ما می آییم .وعده دیدار فردا بعد از نماز جمعه
ما می آییم و یک صدا شعار خواهیم داد.