عشــــــق چیست؟ 😐i

سواله خوبیست😌😋😏
الان براتون میگم😏🎤
عشــــــــــــق منـــــــم .
جیگرمنم
نفس منم
زندگی منم
همچی منم..😆
بحثم نـــــــباشه اعصاب ندارم میزنم لهتون ✋ میکنم😂😂😂😂😂