بسم الله الرحمن الرحیم 
به گزارش خبرنگار سایت لایزنگان جشنواره گل و گلاب لایزنگان بهار 94 برگزار میگردد

به گفته یکی از اعضای شورای لایزنگان جشنواره گل وگلاب لایزنگان در تاریخ 31/2/1394در لایزنگان برگزار می گردد از علاقه مندان جهت شرکت در این جشنواره دعوت به عمل می ایید