بنام خداوند باغ و بهار............خداوند روز  آفریننده ی روزگار

بنام خدایی که از هرچه بهترین افرید ..........برای جهان بهشتی چوایران افرید

سپاسم خدایی که با لطف و صنع ........چهار فصل زمین به یکجا در این سرزمین افرید

از افتخارات لایزنگان می توان به شستشوی تجلی گاه حق کعبه موعود را با گلاب ناب ان به شمار اورد