بسم الله الرحمن الرحیم 
تغییر تاریخ جشنواره گل و گلاب لایزنگانبه گزارش خبر نگار سایت "روستای من لایزنگان" تاریخ جشنواره گل وگلاب لایزنگان از تاریخ 25/2/94به تاریخ 30/2/94 و 31/2/94 چهار شنبه و پنج شنبه به مدت دو روز تغییر کرد شما می توانید اخرین گزارشات را در این سایت دریافت کنید