امروز سیزده یک نود هفت افراد زیادی ،لایزنگان، روستای هدف گردشگردی که در شهرستان داراب استان فارس قرار دارد را مقصد خود قرار دادند امار احتمالی روایت از این دارد که حدود ده هزار نفر در جاده ی داراب به لایزنگان تا این لحظه تردد کرده اند 

layzangan