یلدا رسید انار دلم را شکست و رفت
حتی نگفت کاسهء خون! دانه ات کجاست؟

شادی به ما نیامده، از ما گذشته است
ای پیک غم، سلام صمیمانه ات کجاست؟

با من بزن به کوچه، خیابان، بزن به کوه!
آواره ام, سوال مکن خانه ات کجاست؟

توبه! که خورده ایم به مسجد تلو تلو
ای شهر زیر و رو شده میخانه ات کجاست؟