گل محمدی

بزرگترین دشت گل محمدی لایزنگان

🌹گل محمدی😍😍 
➖ اینم یه شعر به گویش محلی .
«گل چار روزه و پَن روزه دارُم
نَوینونُم بشه که نومزه دارُم
اگه لطف خدا همراهیم کرد
بُرُم ای بار محنت واسپارُم»
واژه ها :
گل چار روزه و پَن(pan) روزه: گلی که چهار پنج روز است که شکفته و باز شده است. منظور گل محمدی است که به دو شکلِ غنچه و گل باز، برداشت میشود. اگر گلی که شکفته میشود را تا چهار پنج روز نچینند، گلبرگ هایش میریزد. منظور این مصراع این است که حسابی سرم شلوغ است و اگر گلها را برداشت نکنم، از بین میروند. نَوینونُم بشه(navi:nun-om beš-e): نفرین است، الهی نمی دیدم. نومزه(numza): نامزد. ای(i): این.
منبع : سایت گویش مردمی لایزنگان
گل محمدی