عشقم مــــــــبارک... ✘روز نبودنت مبارک. ✘بی من بودنت... . ✘ نخواستنت... ✘رفتنت... ✘عاشقانه رهاکردنت... ✘ندیدنت... ✘وعده هایت... ✘ارزوهای محالت... ▼ روز نادیده گرفتن عشقت مبارک..▼ ⇡⇡.همه و همه... ??روز ازبین بردن ارزوهای شیرینم مبارکت باد... ?? کشتن احساساتم مبارکت باد... ▼▼قهرمان▼▼!!! ☜بازوان قوی داشتی؟ ☜یا دل سنگی !؟!؟!؟ ▼که توانستی یک شبه.......... ∷هرچه که بودی را فراموش کنی ∷ضربه ات کاری بود.. ∷ضربه ای به بهای زندگیم ≅≅≅مبارکت باد ▼▼▼▼باختــــــــــــم...▼▼▼:((((( ٭ تـــــــــــــنهاییـــــــــم مبـــــــــــارک: