بِــه •° کَســی°• کِـه . . .

●●● میخـــواد بِــرِه➜

▂ نِمیگَــــم نَــــرو ▂

میگَــــم صَــب کُــن •••

خـودَم تــا↓↑ جایـــی↑↓ کِـه

● میخـوای بِـری میرِســونَمِت●

دِلَمــ گِـــــــــرِفٺهـ..
خېلېــ وَقٺهــ لِبـــــــــاس سِفېــــــد نپـــــوشېدَمــ
خُــــــــــداېا..
دِلَمـ اوڹ لباس سفېـــــــد رو مېخــــواد..
ڪَفَــــــڹ
_________________________
هېــــــــس.. فقط بِگېـــد اېشالا بپوشیش