بسم الله الرحمن الرحیم
درماه صفراست
بدانکه این ماه معروف به نحوست است وبرای هیچ چیز بهتر از تصدق و ادعیه و استعاذات وارد نیست و اگر کسی خواهد که محفوظ ماند ازبلا های نازله در این ماه در هرروز ده مرتبه بخواند چنانکه محدث فیض و غیره فرمونده:
"یا شَدیدَ القُوی و یا شدید المحال و یا عَزیزُ یا عزیز یا عزیز ذَلَّت بعظمتَکَ جَمیعُ خَلقِکَ فَاکفِنی شَرَّ خلقِکَ یا مُحسنَ یا مُجمِل یا منعمُ یا یا مُفصِل ُ یا لا الهَ اَنتَ سُبحانَ اِنّی کُنتُ مِنَ الظّالِمینَ فَاستَجبنا لهُ و نجَّیناهُ مِنَ الغَمِّ و کَذلکَ نُنجی المُومِنینَ و صَلَّی اللّهُ عَلی مُحمَمَّد وَ اِلهِ الطَّیِّبینَ الطاهِرینَ"
امید است تا از نحوست این ماه چیزی به شما نرسد
التماس دعا